NTFS文件系统下批处理设置拒绝访问和取消访问

上一篇 / 下一篇  2010-05-04 18:31:35 / 个人分类:命令提示应用技巧

NTFS文件系统下批处理设置拒绝访问和取消访问

命令提示符中设置文件、文件夹或驱动器为拒绝访问与取消拒绝访问使用的命令是:CACLS,结合批处理子命令与变量,可以实现一次性对多个对象设置拒绝访问和取消访问。

如在记事本程序窗口中输入以下命令与变量:

@echo y|cacls %1 /t /c /d everyone &&cacls %2 /t /c /d everyone &&cacls %3 /t /c /d everyone &&cacls %4 /t /c /d everyone &&cacls %5 /t /c /d everyone &&cacls %6 /t /c /d everyone &&cacls %7 /t /c /d everyone &&cacls %8 /t /c /d everyone &&cacls %9 /t /c /d everyone

@echo off

将它另存为成“设置拒绝访问.BAT”,把要设置成拒绝访问的对象拖曳到“设置拒绝访问.BAT”文件图标上就可执行设置。

再建立以下“取消拒绝访问.BAT”批处理文件,就可以用它实现简单取消拒绝访问。拖曳放入或双击执行批处理都可行。命令与变量代码是:

@echo y|cacls %1 /t /c /p everyone:f &&cacls %2 /t /c /p everyone:f &&cacls %3 /t /c /p everyone:f &&cacls %4 /t /c /p everyone:f &&cacls %5 /t /c /p everyone:f &&cacls %6 /t /c /p everyone:f &&cacls %7 /t /c /p everyone:f &&cacls %8 /t /c /p everyone:f &&cacls %9 /t /c /p everyone:f

@echo off

要提醒注意的是:它们只在NTFS系统或WINFS中有效。


TAG: 访问 批处理 设置 NTFS 文件系统

 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

Open Toolbar